Privacyverklaring Brenninkmeijer Legal

Persoonsgegevens

Brenninkmeijer Legal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Brenninkmeijer Legal verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Doel verwerking persoonsgegevens

Brenninkmeijer Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Uitvoering van een overeenkomst die ziet op juridische dienstverlening door Brenninkmeijer Legal

·       Innen van declaraties

·       Advisering, bemiddeling en verwijzing

·       Voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen

·       Marketing- en communicatie activiteiten

 

Bewaartermijnen

Brenninkmeijer Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

Brenninkmeijer Legal verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerking die in zijn opdracht plaatsvindt. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Brenninkmeijer Legal, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens als omschreven in deze privacyverklaring. Brenninkmeijer Legal blijft verantwoordelijk voor de op die wijze overgedragen verwerkingen. Met andere verantwoordingsverantwoordelijken vindt samenwerking plaats op basis van de uitgangspunten in deze privacyverklaring. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking. 

 
Cookies

Brenninkmeijer Legal gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Brenninkmeijer Legal gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan hiermee de website van Brenninkmeijer Legal worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brenninkmeijer Legal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Brenninkmeijer Legal van u verzameld heeft, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brenninkmeijerlegal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Brenninkmeijer Legal wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 
Beveiliging persoonsgegevens

Brenninkmeijer Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een ernstig datalek zal gemeld worden aan betrokkene(n) en de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mr. E. Brenninkmeijer via het contactformulier op www.brenninkmeijerlegal.nl of info@brenninkmeijerlegal.nl.

 
Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, hetgeen bekend zal worden gemaakt op www.brenninkmeijerlegal.nl. Brenninkmeijer Legal kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze . In dat geval wordt contact met u opgenomen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en u de kans bieden gebruik van uw gegevens te weigeren, tenzij een wettelijke verplichting de verwerking noodzakelijk maakt.

Versie april 2021

Blogs over dit onderwerp