OR Advies - en instemmingstrajecten

Indien uw onderneming aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet, dan bent u verplicht een ondernemingsraad (‘OR’) in te stellen. De OR moet in veel gevallen worden betrokken bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. De OR is op deze manier in staat invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. Daar staat tegenover dat u als werkgever via de OR belangrijke informatie ontvangt over wat er op de werkvloer speelt.

Indien uw onderneming een ondernemingsraad heeft, dan krijgt u onvermijdelijk de maken met de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’). In de WOR staan de rechten en plichten van de OR en de bestuurder van de onderneming omschreven. U krijgt dan ook te maken met het advies – en instemmingsrecht van de OR.

Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet advies worden gevraagd aan de OR. Het advies is weliswaar niet bindend, maar de bestuurder mag dit niet zomaar naast zich neerleggen. Wordt het advies genegeerd, dan moet de bestuurder dit schriftelijk motiveren.

Voor besluiten die zien op personele regelingen moet de bestuurder instemming aan de OR vragen. Is de OR niet akkoord met een voorgenomen besluit, dan mag de bestuurder dit besluit in principe niet uitvoeren. Doet hij dat toch, dan heeft de OR het recht de nietigheid van het besluit in te roepen en kan zij zelfs naar de rechter stappen om de uitvoering van het besluit tegen te houden.

Advies – en instemmingstrajecten moeten zorgvuldig worden aangevlogen. Loopt u vast of wilt u sparren over de te volgen strategie, dan help ik u graag verder. Neem gerust contact op.