Deels betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Vorige week is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ouders het recht geeft op (deels) betaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 9 weken. Deze wet zal ingaan per 2 augustus 2022. In dit blogartikel vertel ik u er meer over.

Situatie tot augustus 2022

Op dit moment hebben alle werkende ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof per kind. Deze uren mogen naar eigen inzicht worden opgenomen, totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is in beginsel onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over hebben gemaakt. Bezoek voor meer informatie over de huidige regeling de website van de Rijksoverheid.

Aanleiding uitbreiding wetgeving ouderschapverlof

Aanleiding voor de Wet betaald ouderschapsverlof is de verplichte implementatie van een Europese richtlijn over de werk-privébalans voor ouders en verzorgers. Deze richtlijn bevat minimumeisen voor kraamverlof en ouderschapsverlof. Omdat de Nederlandse wetgeving op enkele punten nog niet aan deze richtlijn voldeed, was nieuwe wetgeving noodzakelijk. De Europese richtlijn bepaalt immers dat werknemers recht hebben op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Zoals ik hiervoor al aangaf, is dit ouderschapsverlof momenteel nog onbetaald in Nederland.

UWV-ouderschapsverlof

Situatie vanaf augustus 2022

Het betaalde ouderschapsverlof wordt vastgelegd in artikel 6:3 Wet Arbeid en Zorg ( “WAZO”). In het artikel wordt opgenomen dat een werkende ouder recht heeft op een uitkering van ten hoogste negen maal de arbeidsuur per week. Bij een fulltime dienstverband gaat het dan dus om een uitkering van 9 weken. Een belangrijk element van de nieuwe wetgeving is dat de eerste negen weken ouderschapsverlof alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De gedachte van de wetgever hierachter is dat gezinnen dan meer tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van de arbeidsuren en zorgtaken. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen wordt toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Die weken kunnen nog steeds tot de 8ste verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dat zal in dat geval dus onbetaald zijn. Uiteraard blijft het mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

In geval van adoptie bestaat eenzelfde recht gedurende het eerste jaar na de feitelijke opneming ter adoptie, indien het kind de leeftijd van acht jaar nog niet heeft bereikt. De leeftijdsgrens van één jaar geldt in het geval van adoptie dus niet.

Ingangsdatum

De wet treedt in werking op 2 augustus 2022. Vanaf dat moment ontstaat het recht op betaald ouderschapsverlof. Dit recht geldt ook voor ouders van kinderen die vóór de ingangsdatum van 2 augustus 2022 geboren zijn. Ook in dat geval geldt de voorwaarde dat het kind op 2 augustus 2022 nog niet de leeftijd van 1 jaar heeft bereikt. Bovendien dient er nog ouderschapsverlof te resteren om aanspraak te kunnen maken op de uitkering. Wanneer het kind bijvoorbeeld 6 maanden oud is op 2 augustus 2022 en het ouderschapsverlof is nog niet volledig verbruikt door de werknemer, dan kan werknemer nog gedurende een periode van 6 maanden aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof.

Hoogte uitkering en aanvraag

De hoogte van de uitkering is vastgesteld op 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximumdagloon. Het gaat om een uitkering door het UWV. De aanvraag wordt gedaan door werkgever middels een digitaal UWV-formulier. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd. Het UWV betaalt de uitkering vervolgens binnen 6 weken. De werkgever is niet verplicht de uitkering voor te schieten. Er kunnen maximaal 3 aanvragen bij het UWV worden gedaan voor verlofperiodes. De uitkering moet binnen 3 maanden na het einde van het recht op de uitkering worden aangevraagd (dus voordat het kind 15 maanden oud is).

Verlofmogelijkheden

Nog even kort alle verlofmogelijkheden per 2 augustus 2022 rondom zwangerschap en geboorte op een rij:

  • moeders hebben recht op zwangerschaps – en bevallingsverlof, betaald door het UWV;
  • partners hebben in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind recht op één werkweek geboorteverlof, betaald door de werkgever;
  • partners hebben in de eerste 6 maanden na de geboorte van de baby recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon, betaald door het UWV;
  • beide ouders hebben recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van hun kind, met een uitkering door het UWV van 50% van het (maximum)dagloon;
  • beide ouders hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof van in totaal 26 weken voor hun kind(eren) tot de 8ste verjaardag.

Juridisch advies

Vragen over de verschillende verlofsoorten? Neem contact op en ik help u graag verder.